reklama
reklama

OFERTA PRACY: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ogłasza konkurs na stanowisko: zastępcy prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ogłasza konkurs na stanowisko: zastępcy prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

Wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu:

wykształcenie wyższe – budowlane lub pokrewne,

co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym,

znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z prawem budowlanym,

znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami,

znajomość przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali,

znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych,

znajomość zasad przygotowywania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli realizacji,

umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

pełnia praw publicznych,

niekaralność,

nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach (także stwarzającej stan konfliktu interesów) lub rezygnacja z takiej działalności w przypadku wyboru,

znajomość pakietu Office i programów kosztorysowych.

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:

życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kandydata (numer telefonu, adres e-mail),

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje,

kopie świadectw pracy,

referencje lub kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada,

wymagane oświadczenie (do pobrania w siedzibie Spółdzielni, na I piętrze, w pokoju nr 115 lub na stronie internetowej Spółdzielni):

1) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni, którego wzór stanowi załącznik nr 1,

2) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2,

3) oświadczenie o nieznajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 3,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, którego wzór stanowi załącznik nr 4,

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych, którego wzór stanowi załącznik nr 5,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności, którego wzór stanowi załącznik nr 6,

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, kandydat, który zakwalifikuje się do dalszych etapów konkursu, zobowiązany jest do okazania oryginałów dokumentów.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs na zastępcę prezesa w Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach” w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku, do godziny 14.00.

Oferty można:

1) przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police,

2) składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police, w dniach i godzinach odpowiednio: poniedziałek w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (91) 424 43 70.

Na stronie internetowe Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach pod adresem: http://smodra.webd.pl znajdują się:

1) plan rzeczowy i finansowy na rok 2022,

2) statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach,

3) regulaminy i uchwały organów Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

O odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zawiadomi kandydatów listem poleconym.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Autor: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra", Foto: Gracjan Broda